ΕΣΠΑ 2014 - 2020

1) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧ. ΤΡΙΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

2) ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΜΜΕ

4) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ

1) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧ. ΤΡΙΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Η Δράση αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).


 2) ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Δράση αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους ή από φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών.


 3) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΜΜΕ

Η Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ):

-Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων

-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

-Υλικά/Κατασκευές

-Εφοδιαστική Αλυσίδα

-Ενέργεια

-Περιβάλλον

-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

-Υγεία


4) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ

Βασικός στόχος της δράσης «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.