Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Δικαιούχοι

Στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο μπορούν να ενταχθούν οι παρακάτω επιχερήσεις:

 • Εμπορική εταιρία (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΙΚΕ)
 • Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες (σύσταση μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου)
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Κλάδοι Ενίσχυσης

 • Μεταποίηση – Αγροδιατροφή
 • Βιομηχανία
 • Τουρισμός (καταλύματα κύριας μορφής)
 • Ειδικές μορφές τουρισμού
 • Αποθήκευση – Logistics
 • Αθλητισμός – Ευεξία – Υγεία
 • Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Οπτικοακουστική Βιομηχανία

Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων

Επενδυτικά σχέδια με χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, δηλαδή:

 • δημιουργία νέας μονάδας – νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
 • διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν. Προϋπόθεση είναι ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου. Αυτό με βάση την καταγραφή στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ή
 • θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Προϋπόθεση στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις τα τρεία προηγούμενα φορολογικά έτη. Υπόψη λαμβάνονται εκείνα τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, δεν συντρέχει η προβλεπόμενη στην παρούσα προϋπόθεση.

Τύποι Ενισχύσεων

pk

Φορολογική απαλλαγή

Συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
kom

Επιχορήγηση

Συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
kio

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
dd

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας
kol

Χρηματοδότηση

Επιχειρηματικού κινδύνου που αφορά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»

Καθεστώτα Ενισχύσεων

rop

Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

https://www.thinkid.gr/wp-content/uploads/2022/04/neos-anptyxiakos-2022-1200x800_c-320x320.jpg

Πράσινη –Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

kkk

«Νέο Επιχειρείν»

create

Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

https://www.thinkid.gr/wp-content/uploads/2022/04/4-stis-10-mme-ependuoun-stin-kainotomia-320x315.jpg

Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

bbh

Αγροδιατροφή - γεωργικά προϊόντα - αλιεία

xdde

Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα

world

Επιχειρηματική εξωστρέφεια

kkk

Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

https://www.thinkid.gr/wp-content/uploads/2022/04/6029633-320x307.jpg

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

lkjj

Μεγάλες επενδύσεις

klp

Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

https://www.thinkid.gr/wp-content/uploads/2022/04/ECONOMIST_201_550x360_979627545-320x320.png

Επιχειρηματικότητα 360°